Husorden

 

 

Generelle vilkår

Beboerne er i enhver henseende forpligtet til at benytte fælleshuse og fællesarealer på en måde, der ikke virker generende for de øvrige beboere. Uden bestyrelsen samtykke må der ikke foretages nogen form for forandringer af beplantningen på fællesarealerne. det forventes, at alle beoerne lever og bor på en sådan måde, at de øvrige beboere generes mindst muligt. Klager vedr. denne husorden m.v. skal indgives skriftligt til bestyrelsen.

Affald

Affald må kun efterlades på de dertil beregnede steder. Affald skal efterlades i en sådan stand, at enhver forurening undgået. Se også "Betingelser for leje af fælleshuset".

Antenne og paraboler

Det er  ikke tilladt at opsætte parabolantenner og andre store antenner i øvrigt på sit tag. Eventuelle paraboler skal placeres på jorden

Børn

Beboerne skal vise hensyn og agtpågivenhed overfor legende børn på fællesarealerne. Ved kørsel med bil skal der udvises særligt hensyn og agtpågivenhed. Hastigheden skal derfor være langsom og afpasset forholdene.

Cykler m.v.

Der henstilles til, at beboerne holder cykler, legevogne m.v. på egen grund, uden at de er til gene for de andre beboere.

Fodringer

Undlad venligst at udlægge fuglefrø eller andet foder til dyre på fællesarealerne. Det kan give problemer med rotter. Brug af foderbræt er tilladt.

Fællesarealer

Vis omsorg for de fælles grønne områder. Undlad forurening med papir, flasker, tændstikker og cigaretskod m.v.

Fælleshus

Fælleshuset benyttes til foreningens fællesarrangementer, såsom generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

Derudover udlejes fælleshuset til diverse formål :  "Betingelser for leje af fælleshuset"

Renovationsstativerne tilhørende fælleshuset må ikke benyttes af andre end fælleshusets gæster.

De til enhver tid gældende regler for benyttelse af fælleshuset, Dr. Dagmars Vej 101, skal følges.

Græsslåning og klipning af hæk

Der henstilles til, at der tages hensyn ved brug af motoriseret værktøj og anden støj, der kan være til gene for andre beboere. Det henstilles også, at der slås græs og klippes hæk efter kl. 9.00 og inden kl. 19.00, gældende alle ugens dage.

Haverne

Der henstilles til, at haverne holdes i pæn og ordentlig stand og ikke kommer til at fungere som oplagsplads.

Opsætning af udestuer og overdækkede terrasser og lignende må kun ske efter tilladelse fra Ølstykke Kommunes Tekniske Forvaltning, som administrerer og vejleder i forhold til byggetilladelse og byggekrav m.v. Etablering af udestuer og overdækkede terrasser samt evt. træhegn, skal holdes i den samme farve som udhænget (hvid RAL 9010) eller som carport (Gori 77/88 trykimprigneret grøn transparent).

Udover Hegnslovens bestemmelser er der ikke restriktioner på hækhøjde (max. 180 cm), evt. terrassehegn eller opsætning af trådhegn mod hækken. Bestyrelsen henstiller til, at man inddrager sine naboer i disse beslutninger og opnår enighed om valg af højde på hækken m.m. Der henstilles desuden til, at man ved plantning af træer i sin have ikke vælger træsorter, som bliver meget høje (10 meter og derover), og dermed kan blive til gene for andre beboere i foreningen.

Husdyr

Beboerne skal holde deres hunde i snor på vejen og på fællesarealerne. Hundeejere skal fjerne evt. efterladenskaber fra hunden. Det er ikke tilladt at benytte fællesarealerne som "hundetoilet". Endvidere henstiller bestyrelsen, at husdyr i øvrigst ikke er til gene for andre beboere i foreningen.

Maling

Stern, Vindskeder & Udhængslister på huset skal bibeholdes i den oprindelige farve = GORI HVID KRIDT 88 FARVE 110

Udvendige døre & vinduer = HVID RAL 9010

Carport =  GORI 88 TRANSPARENT 706 TRYKIMP. GRØN

Markiser

Ovennævnte kan opsættes efter eget valg

Musik

Musik og støjende adfærd i øvrigt må kun udøves således, at det ikke  er til gene for beboerne. Mellem kl. 22.00 og kl. 09.00 skal der udvises særligt hensyn. Giv evt. andre beboere et praj, når I holder fest.

Nabo

Der henstilles til at naboer viser hensyn over for hinanden og i god ro og orden internt løser diverse problemstillinger.

Parkering

Der henstilles til , at beboernes motorkøretøjer så vidt muligt parkeres i egne indkørsler og ikke på vejarealerne og gæreparkeringspladserne, da gæsteparkeringspladserne er forbeholdt gæster til beboerne samt fælleshuset. Det er kun  biler og motorcykler, der må parkeres på parkeringspladserne.

Kun indregistrerede motorkøretøjer på under 3.500 kg må henstilles på gæsteparkeringspladserne og må på intet tidspunkt henstilles til gene for andre beboere. Lastbiler, campingvogne, trailere og ikke indregistrerede motorkøretøjer må ikke parkeres på grundejerforeningens område. Unødig støj eller tomgangskørsel skal undgås.

Grundejerforeningens bestyrelse kan, under iagttagelse af de derom givne regler, lade motorkøretøjer fjerne, hvis de parkeres i modstrid med disse anvisninger.

Parkeringspladsen og vejanlæg må ligeledes ikke brugs til permanent opbevaring/henstilling af haveaffald, sten, grus, fliser m.m.

Der skal udvises hensyn og agtpågivenhed ved kørsel, og hastigheden skal være langsom og afpasset forholdene. I øvrigt gælder Færdselslovens bestemmelser.

Snerydning og glatførebekæmpelse af stier i Margretheparken

   Snerydning

    

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen